Siniristin Liitto

13.7.2018

Ohessa Siniristin Liiton viimeisin (13.7.2018) ohjelma (pitkä versio).

Siniristin Liiton ohjelma (Pitkä versio)

1. Puolueen perusarvot

Siniristin Liitto on kristillisiin arvoihin perustuva kansallismielinen ja arvokonservatiivinen puolue, joka haluaa toimia kaikessa Suomen, suomalaisten ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

2. Maahanmuuttopolitiikka

Suvereenilla valtiolla on omat selvät rajat, joita pitää vartioida. Itsenäinen valtio päättää, keitä tänne päästetään ja kenelle myönnetään kansalaisuus. Suomen on voitava kansallisesti päättää pakolais- ja maahanmuuttoasioista.

Kustannuksia, turvattomuutta ja sisäistä hajaannusta aiheuttava liian liberaali ja laiton maahanmuutto on lopetettava. Kriisien lähialueilla auttaminen on moninkertaisesti tehokkaampaa kuin joukkokansainvaellukset Euroopan maihin.

Vastaanottokeskukset valtion hoitoon, jotta pakolaisbisneksellä ei tehdä yksityistä voittoa.

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa, mutta se ei saa olla työmarkkinoita vääristävää. Työpaikat pitää ensin pyrkiä täyttämään suomalaisilla työntekijöillä ja vasta sitten palkata ulkomaalaisia. Hyväksikäyttöä merkitsevä alipalkkaus on ehdottomasti kiellettävä.

3. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Suomen tulee erota EU:sta eikä liittyä Natoon. Suomen on palattava takaisin puolueettomuuteen ja täyteen itsenäisyyteen. Sen sijaan pohjoismaista yhteistyötä on syytä kehittää.

Maanpuolustuksen perustana on asevelvollisuusarmeija, jonka riittävä rahoitus on turvattava.

Suomen tulee pyrkiä huoltovarmuuteen, jotta välttämätön ruoka-, vesi- ja energiahuolto voidaan toteuttaa myös mahdollisen kriisin aikana. Muista riippuvainen maa ei ole itsenäinen.

4. Sosiaalipolitiikka

Yhteiskunnan on kyettävä kaikissa olosuhteissa turvaamaan jokaisen lähimmäisemme perus- toimeentulo. Köyhistä, syrjäytyneistä, työttömistä, vanhuksista ja huono-osaisista eläkeläisistä on pidettävä huolta.

Pienempiin eläkkeisiin on saatava tasokorotus, ja taitettu indeksi on poistettava.

5. Aluepolitiikka

Koko Suomea on syytä kehittää eikä vain isoja kaupunkeja. Suunniteltu maakuntahallinto on kuitenkin tarpeeton ja lisää vain byrokratiaa ja kustannuksia.

6. Talouspolitiikka

Suomen tulee saada takaisin finanssipoliittinen itsenäisyys, mikä tarkoittaa sitä, että Suomi eroaa eurosta eikä lainaa enää rahaa korkoa vastaan kansainvälisiltä liikepankeilta, vaan Suomen valtion keskuspankki laskee liikkeelle oman valuutan eli markan.

PK-yritykset ovat maamme suurimmat työllistäjät. Yrittämistä, oma-aloitteellisuutta ja sen kautta toisten ihmisten työllistämistä on rohkaistava ja helpotettava. Liikaa byrokratiaa ja turhaa sääntelyä on purettava.

Suomen monipuolisten ja rikkaiden luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuvaa yrittämistä on kannustettava ottaen huomioon, että toiminta on ympäristön kannalta kestävää ja taloudellisesti järkevää.

Johtajien ylisuuria palkkoja, bonuksia, eläkkeitä ja erorahoja on pyrittävä kohtuullistamaan huomattavasti. Kansalaisten tuloerojen jatkuvaan kasvuun on puututtava. Köyhien ja rikkaiden välistä kuilua on kavennettava oikeudenmukaisuuden mutta myös yhteiskuntarauhan takia.

Monenlaiset turhat tuet ja kehitysapu voidaan lopettaa kokonaan tai ainakin pienentää huomattavasti. Ei ole oikein, että suomalaisten veronmaksajien rahoja menee tarkoitetun kehitysavun sijaan rikollisten, korruptoituneiden viranomaisten ja jo rikkaan eliitin taskuihin. Noin miljardin euron vuosittainen kehitysapu on parempi suunnata suomalaisten auttamiseen.

Maataloudessa on pyrittävä mahdollisimman suureen omavaraisuuteen. Maa- ja metsätalouden pien- ja perheviljelmiä sekä luomutuotantoa on kannustettava ja tuettava. Maataloustuista on syytä päästä eroon ja on siirryttävä ei-byrokraattiseen ja oikeudenmukaiseen järjestelmään, jossa viljelijää ei nöyryytetä, vaan alkutuotannon työn arvo tunnustetaan suoraan ilman tukianomuksia.

Valtion ei tule maksaa yritystukia lainkaan tai jos maksaa, niin ei automaattisesti vuodesta toiseen isoille yrityksille, vaan ennemminkin pienille ja uutta luoville yrityksille. Valtion tuki ei saa olla keplottelukeino, jonka loppumisen jälkeen yritys hakeutuu konkurssiin. Esim. energiatuet tulisi lakkauttaa ja kaikki energian tuotanto saattaa samalle viivalle.

Suomen luonnonvarat, kuten malmi- ja vesivarat, kuuluvat Suomelle ja suomalaisille, joten ensisijaisesti suomalaisten yritysten tulee hyödyntää yhteistä kansallisomaisuuttamme. 1700-luvulta peräisin oleva valtausperiaate, että ensimmäisenä mineraaliesiintymän löytänyt saa pitää sen, on muutettava. Jos Suomesta ei löydy pääomapuutteen takia yksityisiä kaivosyrittäjiä, Suomen valtion tulee panostaa kaivosteollisuuteen perustamalla valtionyhtiöitä. Ulkomaisille kaivosyrittäjille on määrättävä tarpeeksi suuri kaivosvero. Nyt tilanne on se, että Suomi ei hyödy oman maaperänsä rikkauksista juuri mitään kuin lähinnä välillisesti työtekijöiden verojen kautta.

Valtion ja kuntien tulee hoitaa tärkeät perustoiminnot eikä niitä saa antaa ulkomaalaisten suuryhtiöiden voitontavoittelun välineiksi, kuten terveydenhuolto, jota ei saa yksityistää kokonaan. Yksityinen terveydenhuolto voi täydentää mutta ei korvata yhteiskunnan terveydenhuoltoa.

Siniristin Liitto on suunniteltua sotea vastaan, koska se johtaa liialliseen yksityistämiseen, mikä johtaa eriarvoisuuteen.

Samasta syystä sähkön siirto, tiet ja junaliikenne on saatava takaisin valtion hallintaan. Myös taksisääntelystä vapautuminen on peruttava turvallisuuden ja kustannusten takia.

Monikansallisten yritysten ylivaltaa ja sen myötä kaikkea rahan liiallista määräysvaltaa on syytä hillitä. Suomalaisten työpaikat ovat tärkeämpiä kuin monikansallisten yhtiöiden voitot.

Työttömyys on poistettava suosimalla suomalaista työvoimaa eikä ulkomaalaista halpatyövoimaa. Ulkomaisen työvoiman käytössä on noudatettava suomalaisia työehtoja.

Aktiivimallin pitää olla aktiivisuudesta palkitseva, ei rankaiseva. Työttömyysetuudet on palautettava leikkausta edeltävään tasoon.

Työn vastaanottamisen tulee olla aina kannattavaa verrattuna erilaisten tukien varassa elämiseen. Matalapalkka-aloille on saatava reilu palkkojen korotus. Palkkojen pitäisi olla sillä tasolla, että täysipäiväisellä työllä pärjää isommissa kaupungeissakin ilman tukia.

Asuminen on Suomessa liian kallista. Asumiskuluja on saatava merkittävästi alemmaksi. Valtion tulisi tuottaa halpoja asuntoja ilman voiton tavoittelua.

7. Verotus

Verotuksen on oltava oikeudenmukaista, kannustavaa, johdonmukaista ja ennustettavaa. Verotuksen on oltava sellaista, että taloudelliseen toimintaan kohdistuvat haittavaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Pienempituloisten verotusta on kevennettävä.

8. Laillisuus

Suoraan lahjontaan ja rakenteelliseen korruptioon esim. poliisi- ja oikeuslaitoksessa on puututtava ja poliittiset virkanimitykset on lopetettava.

Virkamiesaseman väärinkäyttöön eli viranomaismielivaltaan, esim. lasten huostaanotoissa ja aselain soveltamisessa, ja viranomaisten tekemiin laittomuuksiin, on puututtava. Kansalaisten on voitava luottaa viranomaisiin ja oikeuslaitokseen kaikissa tilanteissa.

9. Mediapolitiikka

Tiedotusvälineiden tulee olla vapaita ja itsenäisiä poliitikkojen ja virkamiesten kriitikoita eikä kuten nyt on, että mediasta on tullut osa valtakoneistoa, joka ajaa samaa politiikkaa kuin vallanpitäjätkin eli tällä hetkellä EU-myönteistä propagandaa. Vallan vahtikoirista on tullut vallan puudeleita, mikä ei ole oikein, koska se on vastoin vallan jakamisen periaatteita.

10. Suomalaisten keskinäinen yhteys

Siniristin Liitto haluaa olla suomalaisia yhdistävä voima itsenäisyyden, kansallismielisyyden, oikeudenmukaisuuden ja perinteisten arvojen taakse.

11.7.2018

Partiprogram för Blåkorsets Förbund (lång version)

1. Partiets värdegrund

Blåkorsets Förbund är ett nationalistiskt och värdekonservativt parti vars värdegrund bygger på kristna och traditionella värderingar. Partiets målsättning är att i all sin verksamhet verka för Finland, finländarna och rättvisa.

2. Migrationspolitiken

En suverän stat har egna tydliga gränser som måste bevakas skyddas. En självständig stat bestämmer vem som tillåts komma hit och vem som beviljas finländskt medborgarskap. Finland måste självt, på nationell nivå, kunna fatta beslut i flykting- och migrationsärenden.

Det måste bli ett slut på den överliberala och olagliga invandring som idag orsakar höga kostnader, otrygghet och intern splittring i vårt land. Det är långt mera effektivt att lägga in hjälpåtgärder i krisernas närområden, än att låta folkvandringarna till Europa fortsätta.

Asylcentralerna bör drivas av staten i stället för av privata aktörer som eftersträvar ekonomisk vinst av flyktingmottagandet.

Finland behöver arbetskraftsinvandring, men den kan inte tillåtas orsaka en snedvridning av arbetsmarknaden. Arbetsplatserna bör i första hand erbjudas finländarna och först därefter utlänningar. Underbetalning som är att betrakta som utnyttjande av arbetskraft, bör ovillkorligen förbjudas.

3. Utrikes- och säkerhetspolitiken

Finland bör gå ut ur EU och inte heller gå med i Nato. Finland måste återgå till neutralitet och reell självständighet. Däremot bör vi utveckla det nordiska samarbetet.

Grunden för landets försvar ligger i en värnpliktsarmé som bör tryggas genom tillräckliga resurser.

Finland bör sträva till försörjningstrygghet så att man har tillräcklig tillgång till mat, vatten och energi vid en eventuell krissituation. Ett land som är beroende av andra är inte självständigt.

4. Socialpolitiken

Samhället måste under alla omständigheter kunna tillgodose sina medborgares grundläggande försörjningsbehov. Vi bör ta ansvar för och ha omsorg om fattiga, utslagna, åldringar och de pensionärer som tvingas leva på de lägsta pensionerna
Pensionerna bör höjas och indexjusteringarna slopas.

5.Regionalpolitiken

Hela Finland bör utvecklas och inte bara storstäderna. Den planerade landskapsreformen är dock onödig och ökar enbart byråkratin och kostnaderna.

6. Finanspolitiken

Finland bör återfå sin finanspolitiska självständighet vilket betyder att Finland går ur eurounionen och inte längre upptar lån mot ränta från internationella affärsbanker. I stället bör Finlands centralbank återinföra den egna valutan, dvs. finska mark.

De små och medelstora företagen är de som sysselsätter flest människor i vårt land. Företagsamhet, entreprenörskap och initiativrikedom vilka i sin tur genererar arbetsplatser bör stödas, uppmuntras och underlättas. Omåttlig byråkrati och onödig reglering bör avskaffas.

Företagsamhet som gynnar användningen av Finlands mångsidiga och rika naturtillgångar bör understödas förutsatt att verksamheten är hållbar ur miljösynpunkt.

Chefernas överhöga löner, bonusar, pensioner och avgångsvederlag bör sänkas till en rimlig nivå och de växande skillnaderna i medborgarnas inkomster måste stävjas. Klyftan mellan fattiga och rika måste minskas för ökad rättvisa men också för att vi ska kunna bibehålla det sociala lugnet.

Olika typer av onödiga understöd och utvecklingsbiståndet kan helt slopas eller åtminstone minskas kännbart. Det är inte rätt att de finländska skattebetalarnas pengar, i stället för att gå till den tilltänkta utvecklingshjälpen, hamnar i fickorna på kriminella, korrumperade myndigheter och den redan rika eliten. Det är bättre att det årliga utvecklingsbiståndet på ca 1 miljard går till att hjälpa finländarna.

Inom jordbruket bör vi sträva efter att vara självförsörjande så långt det är möjligt. De småskaliga och familjedrivna jord- och skogsbruken samt ekoproduktionen bör uppmuntras och stödas. Vi bör sträva efter att slopa jordbruksstöden. I stället bör man övergå till ett obyråkratiskt och rättvist system där odlaren slipper förnedras och där man direkt erkänner värdet på det arbete som utförs inom primärproduktionen och odlaren slipper ansöka om statligt stöd.

Staten bör överhuvudtaget inte betala ut några företagsstöd men om det görs, så bör detta inte ske automatiskt år efter år till storföretag utan snarare till småföretag och företag som utvecklar nya innovationer. Statsstödet får inte ge möjlighet till fuskföretag som, efter att statsstödet inte längre utbetalas, försätts i konkurs. T.ex. bör energisubventionerna avskaffas och all energiproduktion ske under samma förutsättningar.

Finlands naturresurser, såsom malm- och vattenresurser, tillhör Finland och finländarna och därför ska i första hand finländska företag ha tillgång till vår gemensamma nationalskatt.

Principen om inmutningsrätt som härrör sig från 1700-talet ger den som upptäckt en mineralfyndighet också rätten till den. Denna princip bör ändras. Om det pga otillräckligt kapital inte hittas privata företag inom gruvindustrin i Finland så bör staten grunda statsägda bolag för malmutvinning. Utländska gruvbolag bör betala en tillräckligt hög gruvskatt. Idag har Finland knappt någon ekonomisk nytta av de rikedomar som finns i den egna marken – den är närmast indirekt och inskränker sig till de skatter arbetstagarna betalar.

Staten och kommunerna skall ansvara för de viktiga grundläggande samhällsfunktionerna. Dessa ska inte tillåtas övertas av utländska storföretag med vinstsyfte, ett exempel är hälsovården som inte helt kan privatiseras. Den privata hälsovården kan utgöra ett komplement men den kan inte helt ersätta den kommunala hälsovården.

Blåkorsets Förbund motsätter sig den planerade social- och hälsovårdsreformen (Sote) eftersom den skulle leda till en alltför långtgående privatisering som i sin tur leder till ojämlikhet.

Av samma orsak bör ansvaret för eldistributionen, vägarna och tågtrafiken återföras till staten. Också avregleringen av taxitrafiken bör dras tillbaka av säkerhetsmässiga och kostnadsmässiga orsaker.

De multinationella företagens dominans och därigenom det alltför stora inflytandet över kapitalet bör bromsas. Finländarnas arbetsplatser är viktigare än de multinationella bolagens vinster.

Arbetslösheten måste avskaffas genom att den finländska arbetskraften gynnas framom billig utländsk arbetskraft. I de fall man använder sig av utländsk arbetskraft ska finländska arbetsvillkor gälla.

Det måste alltid vara mera lönsamt att ta emot ett arbete framom att leva på olika ekonomiska bidrag. En rejäl löneförhöjning måste ges åt dem som arbetar inom lågavlönade branscher. Lönenivån borde vara sådan att man klarar sig ekonomiskt på ett heldagsarbete också i landets större städer.

Boendekostnaderna är alldeles för höga i Finland och de måste märkbart minskas. Staten bör producera billiga bostäder utan vinstsyfte.

7. Beskattning

Beskattningen måste vara rättvis, motiverande, konsekvent och förutsägbar. Låginkomsttagarna bör få skattelättnader.

8. Lag och ordning

Direkta mutbrott och strukturell korruption inom t.ex. polis- och rättsväsendet bör åtgärdas och ev. politiska titlar fråntas den skyldige.

Tjänstemans missbruk av tjänsteställning eller myndigheters godtyckliga handlande vid t.ex. vid omhändertagande av barn och vid genomförande och tillämpning av vapenlagen ska tas upp till behandling liksom olagligt förfarande utfört av myndigheter. Medborgarna måste kunna lita på myndigheterna och rättsväsendet i alla situationer.

9. Mediepolitiken

Medierna bör vara fria och självständiga med rätt att granska politiker och tjänstemän i stället för att såsom idag, utgöra en del av maktmaskineriet med samma politiska budskap som makthavarna förmedlar idag, dvs. EU-vänlig propaganda. Maktens vakthundar har förvandlats till maktens pudlar vilket är fel eftersom det strider mot principerna om maktfördelning.

10. Finländarnas gemensamma förbund

Blåkorsets Förbund vill vara en kraft som förenar finländarna till att försvara gemensamma värden såsom självständighet, nationalism, rättvisa och traditionella värderingar.

9.7.2018

Haastatteluni Tidningen Svegot -lehdessä

Tänään toimittaja Daniel Frändelöv Ruotsista otti yhteyttä ja halusi haastatella minua uuden puoluehankkeen, Siniristin Liiton, johdosta.

Ohessa Tidingen Svegot –nettilehdessä juuri äsken julkaistu juttu: https://www.svegot.se/2018/07/09/nytt-kristet-nationalistiskt-parti-pa-gang-i-finland/ 

9.7.2018

Partiprogram för Blåkorsets Förbund (kort version)

1. Partiets värdegrund

Blåkorsets Förbund är ett nationalistiskt och värdekonservativt parti vars värdegrund bygger på kristna och traditionella värderingar. Partiets målsättning är att i all sin verksamhet verka för Finland, finländarna och rättvisa.

2. Migrationspolitiken

En suverän stat har egna tydliga gränser som måste bevakas och skyddas. En självständig stat bestämmer vem som tillåts komma hit och vem som beviljas finländskt medborgarskap. Finland måste självt, på nationell nivå, kunna fatta beslut i flykting- och migrationsärenden. Det måste bli ett slut på den överliberala och olagliga invandring som idag orsakar höga kostnader, otrygghet och intern splittring i vårt land. Det är långt mera effektivt att lägga in hjälpåtgärder i krisernas närområden, än att låta folkvandringarna till Europa fortsätta.

Finland behöver arbetskraftsinvandring, men den kan inte tillåtas orsaka en snedvridning av arbetsmarknaden. Arbetsplatserna bör i första hand erbjudas finländarna och först därefter utlänningar. Underbetalning som är att betrakta som utnyttjande av arbetskraft, bör ovillkorligen förbjudas.

3. Utrikes- och säkerhetspolitiken

Finland bör lämna EU och inte heller gå med i Nato. Finland måste återgå till neutralitet och reell självständighet. Däremot bör vi utveckla det nordiska samarbetet.

Grunden för landets försvar ligger i en värnpliktsarmé som skall tryggas genom tillräckliga resurser.

Finland bör sträva till försörjningstrygghet så att man har tillräcklig tillgång till mat, vatten och energi vid en eventuell krissituation. Ett land som är beroende av andra är inte självständigt.

4. Socialpolitiken

Samhället måste under alla omständigheter kunna tillgodose sina medborgares grundläggande försörjningsbehov. Vi skall ta ansvar för och ha omsorg om fattiga, utslagna, åldringar och de pensionärer som tvingas leva på de lägsta pensionerna

Pensionerna bör höjas och indexjusteringarna slopas.

5. Finanspolitiken

Finland bör återfå sin finanspolitiska självständighet vilket betyder att Finland går ur eurounionen och inte längre upptar lån mot ränta från internationella affärsbanker. I stället bör Finlands centralbank återinföra den egna valutan, dvs. finska mark.

Entreprenörskap och initiativrikedom vilka i sin tur genererar arbetsplatser bör uppmuntras och underlättas. Omåttlig byråkrati och onödig reglering bör avskaffas.

Företagsamhet som gynnar användningen av Finlands mångsidiga och rika naturtillgångar bör understödas.

Vi motsätter oss den planerade social- och hälsovårdsreformen (Sote) eftersom den skulle leda till en alltför långtgående privatisering, förvirring och ojämlikhet.

6. Beskattning

Beskattningen måste vara rättvis, motiverande, konsekvent och förutsebar. Låginkomsttagarna bör få skattelättnader.

7. Lag och ordning

Direkta mutbrott och strukturell korruption inom t.ex. polis- och rättsväsendet bör åtgärdas och ev. politiska titlar fråntas den skyldige.

Tjänstemans missbruk av tjänsteställning eller myndigheters godtyckliga handlande vid t.ex. vid omhändertagande av barn ska tas upp till behandling liksom olagligt förfarande utfört av myndigheter. Medborgarna måste kunna lita på myndigheterna och rättsväsendet i alla situationer.

8. Mediepolitik

Medierna bör vara fria och självständiga med rätt att granska politiker och tjänstemän i stället för att såsom idag, utgöra en del av maktmaskineriet.

8.7.2018

Siniristin Liiton ohjelmia muokataan edelleen, mutta ohessa on kaksi tämänhetkistä versiota, lyhyempi ja pidempi ohjelma.

Siniristin Liiton ohjelma (Lyhyt)

1. Puolueen perusarvot

Siniristin Liitto on kristillisiin ja perinteisiin arvoihin perustuva kansallismielinen ja arvokonservatiivinen puolue, joka haluaa toimia kaikessa Suomen, suomalaisten ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

2. Maahanmuuttopolitiikka

Suvereenilla valtiolla on omat selvät rajat, joita pitää vartioida. Itsenäinen valtio päättää, keitä tänne päästetään ja kenelle myönnetään kansalaisuus. Suomen on voitava kansallisesti päättää pakolais- ja maahanmuuttoasioista. Kustannuksia, turvattomuutta ja sisäistä hajaannusta aiheuttava liian liberaali ja laiton maahanmuutto on lopetettava. Kriisien lähialueilla auttaminen on moninkertaisesti tehokkaampaa kuin joukkokansainvaellukset Euroopan maihin.

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa, mutta se ei saa olla työmarkkinoita vääristävää. Työpaikat pitää ensin pyrkiä täyttämään suomalaisilla työntekijöillä ja vasta sitten palkata ulkomaalaisia. Hyväksikäyttöä merkitsevä alipalkkaus on ehdottomasti kiellettävä.

3. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Suomen tulee erota EU:sta eikä liittyä Natoon. Suomen on palattava takaisin puolueettomuuteen ja täyteen itsenäisyyteen. Sen sijaan pohjoismaista yhteistyötä on syytä kehittää.

Maanpuolustuksen perustana on asevelvollisuusarmeija, jonka riittävä rahoitus on turvattava.

Suomen tulee pyrkiä huoltovarmuuteen, jotta välttämätön ruoka-, vesi- ja energiahuolto voidaan toteuttaa myös mahdollisen kriisin aikana. Muista riippuvainen maa ei ole itsenäinen.

4. Sosiaalipolitiikka

Yhteiskunnan on kyettävä kaikissa olosuhteissa turvaamaan jokaisen lähimmäisemme perus- toimeentulo. Köyhistä, syrjäytyneistä, työttömistä, vanhuksista ja huono-osaisista eläkeläisistä on pidettävä huolta.

Pienempiin eläkkeisiin on saatava tasokorotus ja taitettu indeksi on poistettava.

5. Talouspolitiikka

Suomen tulee saada takaisin finanssipoliittinen itsenäisyys, mikä tarkoittaa sitä, että Suomi eroaa eurosta eikä lainaa enää rahaa korkoa vastaan kansainvälisiltä liikepankeilta, vaan Suomen valtion keskuspankki laskee liikkeelle oman valuutan eli markan.

Yrittämistä, oma-aloitteellisuutta ja sen kautta toisten ihmisten työllistämistä on rohkaistava ja helpotettava. Liikaa byrokratiaa ja turhaa sääntelyä on purettava.

Suomen monipuolisten ja rikkaiden luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuvaa yrittämistä on kannustettava.

Vastustamme suunniteltua sotea, koska se johtaa liialliseen yksityistämiseen, sekavuuteen ja eriarvoistumiseen.

6. Verotus

Verotuksen on oltava oikeudenmukaista, kannustavaa, johdonmukaista ja ennustettavaa. Pienempituloisten verotusta on kevennettävä.

7. Laillisuus

Suoraan lahjontaan ja rakenteelliseen korruptioon esim. poliisi- ja oikeuslaitoksessa on puututtava ja poliittiset virkanimitykset on lopetettava.

Virkamiesaseman väärinkäyttöön eli viranomaismielivaltaan, esim. lasten huostaanotoissa, ja viranomaisten tekemiin laittomuuksiin, on puututtava. Kansalaisten on voitava luottaa viranomaisiin ja oikeuslaitokseen kaikissa tilanteissa.

8. Mediapolitiikka

Tiedotusvälineiden tulee olla vapaita ja itsenäisiä poliitikkojen ja virkamiesten kriitikoita eikä kuten nyt on, että mediasta on tullut osa valtakoneistoa.

Siniristin Liiton ohjelma (Pitkä)

1. Puolueen perusarvot

Siniristin Liitto on kristillisiin arvoihin perustuva kansallismielinen ja arvokonservatiivinen puolue, joka haluaa toimia kaikessa Suomen, suomalaisten ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

2. Maahanmuuttopolitiikka

Suvereenilla valtiolla on omat selvät rajat, joita pitää vartioida. Itsenäinen valtio päättää, keitä tänne päästetään ja kenelle myönnetään kansalaisuus. Suomen on voitava kansallisesti päättää pakolais- ja maahanmuuttoasioista. Kustannuksia, turvattomuutta ja sisäistä hajaannusta aiheuttava liian liberaali ja laiton maahanmuutto on lopetettava. Kriisien lähialueilla auttaminen on moninkertaisesti tehokkaampaa kuin joukkokansainvaellukset Euroopan maihin.

Vastaanottokeskukset valtion hoitoon, jotta pakolaisbisneksellä ei tehdä yksityistä voittoa.

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa, mutta se ei saa olla työmarkkinoita vääristävää. Työpaikat pitää ensin pyrkiä täyttämään suomalaisilla työntekijöillä ja vasta sitten palkata ulkomaalaisia. Hyväksikäyttöä merkitsevä alipalkkaus on ehdottomasti kiellettävä.

3. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Suomen tulee erota EU:sta eikä liittyä Natoon. Suomen on palattava takaisin puolueettomuuteen ja täyteen itsenäisyyteen. Sen sijaan pohjoismaista yhteistyötä on syytä kehittää.

Maanpuolustuksen perustana on asevelvollisuusarmeija, jonka riittävä rahoitus on turvattava. 

Suomen tulee pyrkiä huoltovarmuuteen, jotta välttämätön ruoka-, vesi- ja energiahuolto voidaan toteuttaa myös mahdollisen kriisin aikana. Muista riippuvainen maa ei ole itsenäinen.

4. Sosiaalipolitiikka

Yhteiskunnan on kyettävä kaikissa olosuhteissa turvaamaan jokaisen lähimmäisemme perus- toimeentulo. Köyhistä, syrjäytyneistä, työttömistä, vanhuksista ja huono-osaisista eläkeläisistä on pidettävä huolta.

Pienempiin eläkkeisiin on saatava tasokorotus, ja taitettu indeksi on poistettava.

5. Aluepolitiikka

Koko Suomea on syytä kehittää eikä vain isoja kaupunkeja. Suunniteltu maakuntahallinto on kuitenkin tarpeeton ja lisää vain byrokratiaa ja kustannuksia.

6. Talouspolitiikka

Suomen tulee saada takaisin finanssipoliittinen itsenäisyys, mikä tarkoittaa sitä, että Suomi eroaa eurosta eikä lainaa enää rahaa korkoa vastaan kansainvälisiltä liikepankeilta, vaan Suomen valtion keskuspankki laskee liikkeelle oman valuutan eli markan.

PK-yritykset ovat maamme suurimmat työllistäjät. Yrittämistä, oma-aloitteellisuutta ja sen kautta toisten ihmisten työllistämistä on rohkaistava ja helpotettava. Liikaa byrokratiaa ja turhaa sääntelyä on purettava.

Suomen monipuolisten ja rikkaiden luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuvaa yrittämistä on kannustettava ottaen huomioon, että toiminta on ympäristön kannalta kestävää.

 

Johtajien ylisuuria palkkoja, bonuksia, eläkkeitä ja erorahoja on pyrittävä kohtuullistamaan huomattavasti. Kansalaisten tuloerojen jatkuvaan kasvuun on puututtava. Köyhien ja rikkaiden välistä kuilua on kavennettava oikeudenmukaisuuden mutta myös yhteiskuntarauhan takia.

Monenlaiset turhat tuet ja kehitysapu voidaan lopettaa kokonaan tai ainakin pienentää huomattavasti. Ei ole oikein, että suomalaisten veronmaksajien rahoja menee tarkoitetun kehitysavun sijaan rikollisten, korruptoituneiden viranomaisten ja jo rikkaan eliitin taskuihin. Noin miljardin euron vuosittainen kehitysapu on parempi suunnata suomalaisten auttamiseen.

Maataloudessa on pyrittävä mahdollisimman suureen omavaraisuuteen. Maa- ja metsätalouden pien- ja perheviljelmiä sekä luomutuotantoa on kannustettava ja tuettava. Maataloustuista on syytä päästä eroon ja on siirryttävä ei-byrokraattiseen ja oikeudenmukaiseen järjestelmään, jossa viljelijää ei nöyryytetä, vaan alkutuotannon työn arvo tunnustetaan suoraan ilman tukianomuksia.

Valtion ei tule maksaa yritystukia lainkaan tai jos maksaa, niin ei automaattisesti vuodesta toiseen isoille yrityksille, vaan ennemminkin pienille ja uutta luoville yrityksille. Valtion tuki ei saa olla keplottelukeino, jonka loppumisen jälkeen yritys hakeutuu konkurssiin. Esim. energiatuet tulisi lakkauttaa ja kaikki energian tuotanto saattaa samalle viivalle.

 

Suomen luonnonvarat, kuten malmi- ja vesivarat, kuuluvat Suomelle ja suomalaisille, joten ensisijaisesti suomalaisten yritysten tulee hyödyntää yhteistä kansallisomaisuuttamme. 1700-luvulta peräisin oleva valtausperiaate, että ensimmäisenä mineraaliesiintymän löytänyt saa pitää sen, on muutettava. Jos Suomesta ei löydy pääomapuutteen takia yksityisiä kaivosyrittäjiä, Suomen valtion tulee panostaa kaivosteollisuuteen perustamalla valtionyhtiöitä. Ulkomaisille kaivosyrittäjille on määrättävä tarpeeksi suuri kaivosvero. Nyt tilanne on se, että Suomi ei hyödy oman maaperänsä rikkauksista juuri mitään kuin lähinnä välillisesti työtekijöiden verojen kautta.

Valtion ja kuntien tulee hoitaa tärkeät perustoiminnot eikä niitä saa antaa ulkomaalaisten suuryhtiöiden voitontavoittelun välineiksi, kuten terveydenhuolto, jota ei saa yksityistää kokonaan. Yksityinen terveydenhuolto voi täydentää mutta ei korvata yhteiskunnan terveydenhuoltoa. Siniristin Liitto on suunniteltua sotea vastaan, koska se johtaa liialliseen yksityistämiseen, mikä johtaa eriarvoisuuteen.

Samasta syystä sähkön siirto, tiet ja junaliikenne on saatava takaisin valtion hallintaan. Myös taksisääntelystä vapautuminen on peruttava turvallisuuden ja kustannusten takia.

Monikansallisten yritysten ylivaltaa ja sen myötä kaikkea rahan liiallista määräysvaltaa on syytä hillitä. Suomalaisten työpaikat ovat tärkeämpiä kuin monikansallisten yhtiöiden voitot.

Työttömyys on poistettava suosimalla suomalaista työvoimaa eikä ulkomaalaista halpatyövoimaa. Ulkomaisen työvoiman käytössä on noudatettava suomalaisia työehtoja.

Asuminen on Suomessa liian kallista. Asumiskuluja on saatava merkittävästi alemmaksi. Valtion tulisi tuottaa halpoja asuntoja ilman voiton tavoittelua.

Työn vastaanottamisen tulee olla aina kannattavaa verrattuna erilaisten tukien varassa elämiseen. Matalapalkka-aloille on saatava reilu palkkojen korotus. Palkkojen pitäisi olla sillä tasolla, että täysipäiväisellä työllä pärjää isommissa kaupungeissakin ilman tukia.

7. Verotus

Verotuksen on oltava oikeudenmukaista, kannustavaa, johdonmukaista ja ennustettavaa. Verotuksen on oltava sellaista, että taloudelliseen toimintaan kohdistuvat haittavaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Pienempituloisten verotusta on kevennettävä.

8. Laillisuus

Suoraan lahjontaan ja rakenteelliseen korruptioon esim. poliisi- ja oikeuslaitoksessa on puututtava ja poliittiset virkanimitykset on lopetettava.

Virkamiesaseman väärinkäyttöön eli viranomaismielivaltaan, esim. lasten huostaanotoissa ja aselain soveltamisessa, ja viranomaisten tekemiin laittomuuksiin, on puututtava. Kansalaisten on voitava luottaa viranomaisiin ja oikeuslaitokseen kaikissa tilanteissa.

9. Mediapolitiikka

Tiedotusvälineiden tulee olla vapaita ja itsenäisiä poliitikkojen ja virkamiesten kriitikoita eikä kuten nyt on, että mediasta on tullut osa valtakoneistoa, joka ajaa samaa politiikkaa kuin vallanpitäjätkin eli tällä hetkellä EU-myönteistä propagandaa. Vallan vahtikoirista on tullut vallan puudeleita, mikä ei ole oikein, koska se on vastoin vallan jakamisen periaatteita.

10. Suomalaisten keskinäinen yhteys

Siniristin Liitto haluaa olla suomalaisia yhdistävä voima itsenäisyyden, kansallismielisyyden, oikeudenmukaisuuden ja perinteisten arvojen taakse.

6.7.2018

Uutinen Siniristin Liiton perustamisesta englanniksi venäläisellä Sputnik News –sivustolla

Uutinen Siniristin Liiton perustamisesta leviää nyt maailmalle englanninkielisenä, kun se julkaistiin tänään venäläisen Sputnik Newsin sivuilla.

Tässä linkki uutiseen: https://sputniknews.com/europe/201807061066093002-finland-nationalist-party/ .

6.7.2018

Haastatteluni Hufvudstadsbladetissa ja Vasabladetissa

Tänään tehty haastatteluni on julkaistu Hufvudstadsbladetissa ja Vasabladetissa.

Linkit: https://www.hbl.fi/artikel/blakorsets-forbund-vill-bli-ett-nytt-kristet-nationalistisk-parti-finlandssvenskar-valkomna/ ja https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/213162.

3.7.2018

Siniristin Liiton nettisivut avattu

Siniristin Liiton nettisivut on avattu. Osoite on: http://www.siniristin-liitto.fi/440129756.

Sivustolla on alkuhistorian lisäksi ohjelma, yhteydenottolomake ja hallituksen jäsenten tiedot.

Uutta ajankohtaista aineistoa lisätään sivuille kaiken aikaa, joten tervetuloa sivuille aina uudestaan!

2.7.2018

Siniristin Liiton logo

Tänään 2.7.2018 valmistui Siniristin Liiton logo. Työstin ideaa pitkään vaimoni kanssa ja logon toteutti komeasti graafikko Ari Pesonen.

29.6.2018

Jouko Piho:

Kannattajakorttien kerääminen alkaa

Olen saanut tänään tietää, että voimme aloittaa kannattajakorttien keräämisen Siniristin Liitto –nimiselle yhdistykselle, joka pyrkii poliittiseksi puolueeksi.

Hakemuksemme ja säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa. Poliittiseksi puolueeksi tähtäävän yhdistyksen säännöt lähetetään aina lausuntoa varten Oikeusministeriöön, niin meidänkin, joten joudumme odottamaan viikon tai kaksi, ennen kuin saamme lopullisen yhdistyksen rekisteröintipäätöksen.

Tänä odotusaikana voimme kuitenkin aloittaa jo 5000 tarvittavan kannattajakortin keräämisen.

Pyydän sinua tulemaan tähän työhön mukaan oman kortin täyttäjänä, toisten ihmisten allekirjoitusten kerääjänä ja uusien kerääjien mukaan kutsujana.

Meillä ei ole nyt käytettävissä korttien keräämiseen tavallista yhden vuoden aikaa, vaan meidän on selvittävä urakasta puolessa vuodessa, koska ensi kevään eduskuntavaalien takia kortit pitää olla koossa tämän vuoden loppuun mennessä.

Alla olevissa linkeissä on kahdenkokoisia kortteja, jotka voi tulostaa, täyttää, allekirjoittaa ja lähettää minulle osoitteeseen Jouko Piho Valkolammentie 26 c F 47  07910 Valko.

https://vaalit.fi/documents/5430845/7657340/A4-kokoinen+kannattajakortti/92e428ae-1121-4466-b4cc-3ae41534e9c0/A4-kokoinen+kannattajakortti.pdf

https://vaalit.fi/documents/5430845/7657340/A6L-kokoinen+kannattajakortti/14806ee3-b7b9-4a6f-87e0-90dd53f792fb/A6L-kokoinen+kannattajakortti.pdf

21.6.2018

Jouko Piho:

Kaikki ovat tervetulleita uuteen Siniristin Liitto –puolueeseen
 
Vaikka olemme vasta yhdistys, käytän sanaa puolue, koska emme ole mikä tahansa yhdistys, vaan nimenomaan poliittiseksi puolueeksi pyrkivä yhdistys.

Kaikki ovat tervetulleita rakentamaan uutta puoluetta, joka ei ole itsetarkoitus, vaan ainoastaan väline Suomen ja suomalaisten hyväksi ja yhdistämiseksi.

Kaikki tarkoittaa luonnollisesti niitä kaikkia, jotka jakavat konservatiivisen ja isänmaallisen arvomaailmamme ja päämäärämme. Ne jotka ovat täysin vastakkaista mieltä, ovat asiatasolla poliittisia vastustajiamme ja vihollisiamme, vaikka ihmisinä haluamme olla ystävällisissä suhteissa heidänkin kanssaan.

Kutsun siis periaatetasolla ja yleisesti kaikkia suomalaisia ja Suomen kansalaisia mukaan. Tehdään Siniristin Liitosta Suomen suurin puolue.

Tulkaa kaikki, miehet ja naiset, nuoremmat, keski-ikäiset ja vanhemmat, suomenkieliset, ruotsinkieliset, maahanmuuttajat, köyhät ja rikkaat ja siltä väliltä olevat, oppineet ja oppimattomat, uskovat ja ei-uskovat, ruumiillisen työn tekijät ja henkisen työn tekijät, teollisuustyöntekijät, maanviljelijät, virkamiehet, opiskelijat, kaupan alalla olevat, yrittäjät, taiteilijat, eläkeläiset, työttömät, kotiäidit, koti-isät, johtajat, keksijät, urheilijat, papit, pastorit, palveluammateissa olevat, poliisit, sotilaat, hoiva-ammateissa olevat ja kaikki nekin, joita en tässä luettelossa maininnut.

Tässäkin asiassa poikkeus vahvistaa säännön. En halua joukkoomme uusnatseja.

20.6.2018

Jouko Piho:

Uusi puolueeksi pyrkivä yhdistys perustettu

Tänään 20.6.2018 perustettiin Helsingissä uusi yhdistys, jonka nimeksi tuli Siniristin Liitto, joka on kristillisiä ja konservatiivisia arvoja rohkeasti esiintuova isänmaallinen ja kansallismielinen puolue, jolle Suomi ja suomalaiset ovat tärkeämpiä kuin kansainvälisen raha- ja valtaeliitin globalistiset pyrkimykset.

Puheenjohtajaksi valittiin eläkkeellä oleva luokanopettaja Jouko Piho.

Yhdistys on ilmoitettu Patentti- ja rekisterihallitukseen, josta saatavan hyväksynnän jälkeen alkaa 5000 kannattajakortin kerääminen, jotta yhdistys voisi tulla rekisteröidyksi poliittiseksi puolueeksi ennen vuodenvaihdetta, jotta ehdittäisiin mukaan ensi vuoden kevään eduskuntavaaleihin.

Yhdistys on varannut itselleen verkkotunnuksen www.siniristin-liitto.fi , josta osoitteesta avutuvat lähipäivinä yhdistyksen kotisivut.

16.6.2018

Jouko Piho:

Tule perustamaan uutta kansallismielistä konservatiivipuoluetta

Jos haluat muutosta Suomen nykyiseen politiikkaan ja olet sitä mieltä, että Perussuomalaisten rinnalle olisi hyvä saada toinen kansallismielinen ja konservatiivinen puolue muiden Euroopan maiden tapaan, olet tervetullut perustamaan ja rakentamaan tällaista uutta rohkean radikaalia isänmaallista puoluetta, jolle Suomi ja suomalaiset ovat tärkeämpiä kuin globalistisen raha- ja valtaeliitin Uuden maailmanjärjestyksen tavoitteet kansallisvaltioiden hävittämisestä, perinteisten arvojen tuhoamisesta ja yhden maailmanhallituksen poliisivaltiomaisesta kontrollivallasta.

Kärkitavoitteemme on haittamaahanmuuton nopea pysäyttäminen Unkarin tapaan, mutta sen lisäksi ajamme toki monia muita tärkeitä asioita, kuten Suomen ero eurosta ja EU:sta sekä siirtyminen itsenäiseen talousdemokratiaan, jossa Suomen valtio laskee itse liikkeelle tarvittavan rahan, Suomen markan.

Jos sinua kiinnostaa lähteä tähän uuteen puoluehankkeeseen mukaan, lähetä sähköpostia osoitteeseen jouko.piho@kolumbus.fi, niin lähetän sinulle lisää tietoa.

11.6.2018 Facebook

Jouko Piho:

Uusi radikaali puolue

Olisitko kiinnostunut uuden radikaaleja muutoksia nopeasti vaativan puolueen perustamisesta?

Puolue ajaisi täysin toisenlaista linjaa kuin nykyiset eduskuntapuolueet. Nykyinen linjahan on kommunistinen, liberaali, vihervasemmistolainen, kulttuurimarxistinen, ylikansallinen ja rahavallan ja globalistisen eliitin etuja ja päämääriä noudattava eli Suomen ja suomalaisten vastainen.

Perussuomalaiset on poikkeus, mutta tämä uusi puolue olisi sitäkin radikaalimpi ja tarjoaisi vaikutuskanavan niille, joita ei ole hyväksytty mukaan Perussuomalaisiin (kuten minä). Sitä paitsi kansallismielisen ja isänmaallisen rintaman leventäminen on hyvä asia, ettei kaikki ole vain yhden puolueen varassa.

Voi olla, että uusi mahdollinen puolue ei ehdi mukaan ensi vuoden kevään eduskuntavaaleihin, mutta siinä tapauksessa tähtäin olisi vuoden 2023 eduskuntavaaleissa.

Jos olet kiinnostunut tietämään lisää, ota minuun yhteyttä yksityisviestitse tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jouko.piho@kolumbus.fi.

 

 

 

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.

Kaija Pesonen | Vastaa 09.07.2018 18.18

Shalom Jouko,
MINNE ISRAEL JÄI???

Henkka | Vastaa 08.07.2018 17.01

Oma suora mielipiteeni koko hankkeesta: turha! Tämä on vaan niin kompleksinen juttu.

Henkka 10.07.2018 21.26

Mutta Jouko veljelle isot pisteet, ettei poista heti palstaltaan kriittisiä mielipiteitä. Joukoa, veljeämme Herrassa tahdon siunata kuitenkin muuten!

Henkka 10.07.2018 15.20

Oikein, mutta ei tarvitse olla kaksinen profeetta nähdäkseen lopputuloksen. Anteeksi kyynisyyteni.

Anne Kilpeläinen 10.07.2018 05.51

Moi. Oikeudenmukaisuutta ja Suomen sisäistä vahvuutta ja yhtenäisyyttä edistävä ja toteuttava hanke tämänpäivän Suomessa on hyvin tarpeellinen ja tuettava liike

Pekka | Vastaa 08.07.2018 01.21

Voisitko Jouko avata logoa? En tajua millään mitä se esittää. En halua loukata mutta mielestäni se ei ole onnistunut. Siniristin Liitto on kuitenkin hyvä nimi.

Mikki 10.07.2018 14.46

Logon idea on loistava, mutta siinä on liikaa tavaraa. Ideaali olisi yksinkertainen, selkeä, iskevä. Nyt tästä tulee mieleen joku lintu, nakkenakuttaja... Sorry

Jouko Piho 08.07.2018 21.01

Logossa näkyy sinivalkoinen Suomen lippu eli siniristi. Ylhäällä on tulisoihtu, joka kuvaa tämän tärkeän asian eteenpäinviemistä ja valon antamista kansalle.

Isäinmaan ystävä 08.07.2018 15.43

Todellakin hassun näköinen logo. En itsekään päässyt perille siitä. Herra Piho voisi täsmentää sen merkitystä. Ei millään pahalla.

Håkan Johan Löfholm | Vastaa 23.06.2018 18.02

Suomi, maamme ensin!

Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

tänään | 06:39

Se on tosiasia. Laittomuuden ihminen on esillä Kaikkissa maissa jo mutta Yksittäinen jumalana esiintyvää maailmanjohtajaa ei vielä astunut esille. Salassa vaara

...
15.07 | 00:30

Tänään kuulin sanat. Laittomuuden ihminen ilmestyy

...
15.07 | 00:25

Tänään ssain sanoman. Venäjä sulkee rajat ja alkaa tapahtua ilkeitä asioita. Kysyn omaa kohtaloani. Herra sanoi et näe niitä otan kotiin ja näin kotini taivaa

...
14.07 | 15:14

Jos nämä profetiat on oikeassa että Suomi jää yksin. Niin mun Sanat edesautta semmoista tilannetta. Kivas se ei tule olemaan vaan 'alam' kunnes taivaassa ratki*

...
Tykkäät tästä sivusta